Eelnõu

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. a määruse nr 115 “Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lg 3 ja 4 alusel.

Tartu Linnavolikogu 30. juuni 2016. A. määruses nr 115 “Tartu linna koolieelsete
munitsipaallasteasutuste rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine” tehakse järgmine muudatus:

1) Paragrahvi 1 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(1) Tartu linna koolieelsete munitsipaallasteasutuste (edaspidi lasteasutus) rahastamisel moodustab vanemate poolt kaetav osa ühes kuus 64.50 eurot lapse kohta, kui kui laps kasutab lasteasutuses kohta täiskoormusega”;

2) Paragrahvi 2 lõiget 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
(1) Kui vanematel on kaks või enam last, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius, siis peab maksma kohatasu teise lapse eest 32.25 eurot

3) Paragrahvi 2 lõiget 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

(2) Kui vanematel on kolm või enam alla 18 aastast last, siis on kolmas või järgmised lapsed, kes kasutavad kohta koolieelses lasteasutuses või lapsehoius kohatasust vabastatud

4) Paragrahvi 2 lõiget 2 ja 3 muutuvad vastavalt lõigeteks 3 ja 4

3) Käesoleva määruse punkt 1 ja 2 jõustuvad 1. septembril 2018. a., punkt 3 1. jaanuaril 2019.a.

Aadu Must
Esimees

Õiend

Tartu Linnavolikogu on linnavalitsuse ettepanekul viimastel aastatel hüppeliselt tõstnud munitsipaallasteaias käivate laste vanematelt võetavat kohatasu.

See tõus (183% 2013-2017.a.) ületab märgatavalt keskmise palga tõusu tempot (samal perioodil 131%) ja raskendab järjest suurema osa perede toimetulekut. Kuigi kehtivad maksuseaduse reeglid, soosivad näiliselt perekonna vaatenurgast strateegiliste kulude puhul mahaarvutusi tulumaksust (eluasemelaenu intressid ja koolituskulud), ei saa üks osa Tartu lastega perekondi seda õigust täies mahus kasutada (TPM, 08.03.2018). Tartu Volikogu võimuses on selliste perekondade majanduslikku olukorda mõjutada munitsipaalteenuste tariifipoliitika kaudu.

Kohatasu suuruse seose tõttu alampalgaga kasvab esimesena nimetatud summa märgatavalt ka 2018 aastal (kasv 9% võrreldes eelmise aastaga) ületades muuhulgas plaanitud riiklikku lapsetoetust 1,28 kordselt). Nagu näeme on kohatasu puhul tegemist ennaktempoga kasvuga võrreldes prognoositud keskmise palga kasvuga (Rahandusministeeriumi keskmise palga kasvu prognoos 2017.a. 2,5% ja 2018 2,3%) ja sisuliselt nullib riigi perepoliitika pingutused sündimuse tõusu stimuleerimiseks.

2013 2014 2015 2016 2017 2054 2018
Lapsevanema poolt kaetav kohatasu kuus 35,20 44,08 39,5/53,25 58,5 64,50 70,5
Lapsevanemate tasud (tuhat EUR)¹ 1 871,5 2 414,9 4 047,2 3 783,4 3 603,0 3 790,9
Laste arv munitsipaalaia ja hoius ² 5 426 5 326 5 440 5 254 5 406¹ 5054+237 5 353¹
Laste arv eraaias ja -hoius ² 1 064 1 084 1 079 972 1 121¹ 503+ 1 100¹
Keskmine brutopalk Tartumaal³ 913 976 1 045 1 149 1 199

¹Seletuskiri Tartu linna 2017 ja 2018.a. eelarve kohta, 2013-2016.a. tegelik, 2017 ja 2018 prognoos
²Statistiline ülevaade Tartu 2014, 2015, 2016; seletuskiri Tartu linna 2017 ja 2018.a. eelarve kohta
³ESA andmed, 2017 III kvartal

Eespool kirjeldatud fakte arvesse võttes on kasvav arv omavalitsusi munitsipaallasteaedade ja -hoidude kohatasud külmutanud, k.a. Pärnu., Viljandi, Harku vald (alandas kohatasu 70,5 eurolt 50 eurole). Suurematest omavalitsustest on Viimsi vallas kohatasu külmutatud 2008 aastast. Valik infost perekondade poolt munitsipaalhoidudes makstava kohatasu suuruse kohta aitab mõnevõrra selgitada ka linnalähivaldade kõrget konkurentsivõimet elukohana

1 laps 2 last 3 + last
Tallinn 61 122 122
Viimsi 58 58 87
Tartu 70,5 105,75 105,75
Kambja
endine Ülenurme
32 64 96
Pärnu 56,4 112,8 112,8
Viljandi 55 82,5 85,5

Kohatasu tõusu põhjusena on Tartus esitatud argumendid lasteaiatöötajate palga tõstmise vajaduse kohta. Teiste omavalitsuste esindajad on põhjendanud kohatasude külmutamise põhjendusena 2018.a. riigi poolt KOV-le makstavat lasteaiatöötajate palgafondi toetust.

Seetõttu teeme Valimisliidu Tartu Heaks poolt ettepaneku sarnaselt teiste omavalitsustega lapsevanema poolt munitsipaallasteaias või –hoius käiva lapse eest makstava tasu suuruse „lahti sidumiseks“ alampalgast 2017.a. kohatasu tasemel

Käesoleva ettepaneku mõju linna eelarvele on aritmeetiliselt võttes 160.590 eurot (30 eurot ühe lapse kohta). Arvutuse aluseks on 2018.a. eelarves planeeritud rahastatavate kohtade arv. Kulutuste katteallikana näeme 2017.a.linna eelarve kasutamata (põhieelarvega suunamata) jääki 3,7 miljonit eur.
Seoses sündide arvu ja elanike arvu vähenemisega Tartus (viimase põhjuseks nii sündide vähenemine kui väljarände suurenemine) teeme ettepaneku volikogule pühendada suuremat tähelepanu noorte perede võimalustele ja toimetulekule.

Sündide, surmade (vasakpoolne) ja aastakeskmine elanike arv (parempoolne skaala) Tartus (ESA andmed)

Esimese sammuna pakume välja täiendava lastehoiu soodustuse 3 lapsega ja suurematele peredele (tasuta lasteaiakoht 3. Või järgmistele lastele, juhul kui peres kasvab vähemalt kolm alla 18 aastast last). Sellist soodustust rakendavad paljud Eesti omavalitsused. Harku valla kogemus, kus 2018.a. alandati lasteaia kohatasu 70,5 eurolt 50 eurole ja samaaegselt vabastati kolmandad lapsed lasteaiatasust, tõestab, et see ei ole omavalitsuse eelarvele ülearu koormav. Harku valla kulud lastehoiule suurenevad 2018.a. prognoositavalt 16%.