• Suurendame koostööd STARTUP kogukonna, ülikoolide ja linna vahel. Selleks toetame ökosüsteemi (üritused, kiirendid, inkubaatorid, hub-id, võrgustikud jne) tugiüksuseid. Loome Tartusse ingelinvestorite võrgustiku, toetades sellesuunalisi erinevaid tegevusi nagu EstBAN Tartu grupi loomine ning eraldiseisvad üritused investoritele.
 • Toetame erasektorile huvi pakkuvate suurprojektide, mida toetab avalik huvi ja mis ei halvenda elukeskkonda, kiiret käivitamist. Selleks toetame jätkusuutlikke projekte linna käsutuses olevate vahenditega (sh kinnistute reserveerimine, valmidus infrastruktuuri väljaarendamiseks, planeeringute eskiisi koostamine jms).
 • Tegeleme koostöös Tartu vallaga senisest intensiivsemalt Raadi piirkonna arendamisega. Leiame, et linn peaks sarnaselt põhjamaade praktikale maade müügi asemel kaaluma enam pikaajalisi hoonestusõigusi.
 • Aitame kaasa noorte (praktilise töö kogemusega) oskustööliste tööturule tulekule. Selleks näitame eeskuju ja loome veel enam praktikakohti linnaasutustes ja ametites. Kutsume Tartu ettevõtjaid ja haridusasutusi (kutsekoolid, ülikoolid jt) regulaarselt kevadistele praktikakohtade ümarlaudadele.
 • Reklaamime jätkuvalt Tartut kui rahvusvahelist konverentsi- ja tervishoiuteenuste osutamise keskust, pere- ja loodusmatkade lähtekohta. Suurendame turismialast koostööd naaberriikidega.
 • Toetame Tartu teaduspargi, Tartu loomemajanduskeskuse, Ärinõuandla jt ettevõtluse tugistruktuuride edasiarendamist ja nende kaudu alustavate ettevõtete ja ettevõtjate (FIE-de) tegevust. Suurendame nimetatud tugistruktuuride rolli linnale vajalike projektide (innovaatiliste tehniliste, äriliste, sotsiaalsete jms) läbitöötamisel, näiteks sünteetilise bioloogia keskuse rajamisel.
 • Suurendame Tartu turu populaarsust. Selleks muudame välituru kliendisõbralikumaks. Toome kauplema uued tootegrupid ja arendame enam segmente, mis pakuvad tavakaubandusele vähem tähelepanu.
 • Aitame sotsiaalselt mõtlevatel ettevõtlikel tartlastel maksimaalselt ära kasutada valitsuse poolt sotsiaalse ettevõtluse toetamiseks loodavad soodustused.
 • Tugevdame linna, ülikoolide ja ettevõtjate vahelist koostööd; selleks korraldame regulaarseid ümarlauanõupidamisi haridusasutuste ja ettevõtjate vahel.
 • Jätkame tööstusparkide ja ettevõtluskeskuste rajamist, arendamist ning turundamist, võimaldamaks mh teadusmahukate äriprojektide elluviimist.
 • Toetame Tartut kui tugevat riigihalduse keskust ja riigimaja rajamist.
 • Loome linnaasutuste ja linnale kuuluvate ettevõtete hankeportaali, kus on kajastatud kõik hanked, olenemata nende suurusest.

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa