Haridus eelkõige

Me lähtume teadmisest, et hea haridus, loovus, analüüsi- ja mõtlemisvõime, sotsiaalsed oskused on parim, mida Tartu linn, koolid, lasteasutused, kogukonnad ja perekonnad oma lastele ja noortele saavad eluks kaasa anda. Sellepärast on valimisliidu “Tartu heaks” üheks prioriteediks HARIDUS ja selle parem korraldamine. Me pingutame, et igal tasemel antav haridus oleks Eesti parim ning seisame Tartu kui “peaga linna” arengu eest ja tegutseme selle nimel, et kasvaks Tartu kui euroopaliku ülikoolilinna tuntus ja tõmme.

Üldteemad
 • Suurendame investeeringuid haridusse. Tagame haridusasutustele stabiilse iga-aastase investeeringutoetuse (valdkondlik) ning koostame pikaajalise haridusasutuste investeeringute kava (üksikasjalik).
 • Suurendame panustamist inimestesse. Hoiame Tartu haridus-, kultuuri- ja sotsiaaltöötajate palgataseme Eesti keskmisest kõrgemal.
 • Seisame selle eest, et igal linnaosal ja piirkonnal oleks oma kodulähedane lasteaed ja kool. Peame vajalikuks suurendada koolide seost kohaliku kogukonnaga, et kool muutuks taas oma kogukonna keskuseks.
 • Loome kõikidele lasteaedadele ja koolidele võrdväärsed tingimused vajadusel saneerides lasteaedu ja koole, kuhu on väiksem soov õppima asuda.
 • Toetame täispäevakooli mudeli kasutamist lasteaedades ja koolides.
 • Toetame samme õppe- ja kasvatustöö kvaliteedi tõstmiseks. Koordineerime koolide õppekavasid ja tunniplaane, et õpilastel oleks võimalik võtta valikaineid teistest koolidest ja huvikoolidest.
 • Viime koolide ja lasteaedade õigusaktid kooskõlla tegelikkusega. Põhimäärustes toetame kollegiaalset juhtimist, hoolekogu ja lastevanemate kogu tegevust.
 • Tõhustame ja rahastame koolikiusamise vastaseid tegevusi. Jälgime, et kõikidel haridusastmetel (sh erakoolides) rakendatakse kiusamisennetamise põhimõtteid tihedas koostöös kodudega.
 • Vähendame lõhet eesti- ja venekeelsete noorte haridusvõimaluste vahel ja liigume selles suunas, et lõhe üldse ära kaotada. Toetame venekeelsete perede soovi, et nende lapsed omandaksid lasteaias ja põhikoolis eesti keele ja liigume selles suunas, et kohustuslikest maksudest toetatakse vaid eesti keelseid asutusi, et vene keelsed perekonnad saaksid motivatsiooni pigem saata enda lapsed eesti keelsetesse lasteaedadesse ja koolidesse, sest nii inimesed õpivad eesti keele kõige paremini selgeks. Vajadusel suurendame eesti keele ja eestikeelse õppe rahastamist (lisa riigipoolsele rahastamisele) ning liigume selles suunas, et igasugune rahastus muutuks vabatahtlikuks.
 • Peame vajalikuks, et erakoolide ja -lasteaedade rahastamisel täpsustatakse ka nende kontrollimehhanismi ja liigume vabatahtliku rahastuse suunas.
 • Toetame ingliskeelse lasteaia ja kooli tegevust vabatahtliku rahastuse toel, kaotades ära kohustuslikest maksudest rahastuse; muudame rahvusvahelise koolihariduse korraldust nii, et ressursikasutus oleks optimaalne Tartu linnale. Eesmärk on võimaldada välismaalt tulnud spetsialistide lastele õppimisvõimalused ja võimalusel ka uusimmigrantidele alternatiivne integreerumise variant juhul, kui saavutatakse kohalike elanike konsensuslik nõusolek.
 • Laiendame IT-õppe võimalusi erinevatel haridustasemetel. Aitame kaasa Tartus suurt potentsiaali omava IT-ettevõtluse arendamisele ja liigume selles suunas, et toetame erakasumipõhise ettevõtluse asemel ühiskasumipõhist ettevõtlust. Linna enda IT-lahendused peavad olema riigis eesrinnas.
Lasteaed
 • Tagame kättesaadavad lasteaia- ja hoiukohad elukoha läheduses.
 • Tehes koostööd erasektoriga ja sh ühiskasumipõhiste ettevõtetega, väldime lasteaiakohtade puudu- ja ülejäägi tekkimise ja liigume selles suunas, et ühis- ja munitsipaalettevõtted saavad hakkama tartlaste vajaduste täitmisega.
 • Seome lasteaia kohatasu lahti alampalgast ja külmutame selle 4 aastaks praegusel tasemel ja kaalume võimalust ja liigume selles suunas, et kaotada kohatasu.
 • Toetame võimalust laste kodus või kogukonnas kasvatamiseks ja õpetamiseks.
 • Kindlustame kõik lasteaiad logopeedidega ja liigume selles suunas, et logopeedi ametit jagada ja et sellel töökohal töötaksid vabatahtlikud inimesed, kes on generalistid ehk lisaks logopeedi ametile ka muude erialade tundjad.
Põhi- ja gümnaasiumiharidus
 • Hoiame põhikoolis klassi täituvuse maksimummäära 24 õpilase tasemel. Kaalume klasside täituvusmäära vähendamist.
 • Toetame põhikoolides, eriti esimeses ja teises astmes, senisest oluliselt suuremat võimekust enamlevinud hariduslike erivajadustega (sh aineliselt või kultuuriliselt napist kasvukeskkonnast tulenevad mahajäämused kõnes, õpioskustes ja vilumustes) toime tulla ja seda ilma, et last solgutatakse eriarstide ja erinevate koolide vahel.
 • Pooldame nutiseadmete õppetöövälise kooli terriooriumil kasutamise piiramiseks meetmete rakendamist koolides
 • Garanteerime põhikooli- ja gümnaasiumi- ning alaealistele kutsekooliõpilastele tasuta koolilõuna. Pakume kõikides koolides soovijatele hommikuputru-piima-puuvilja.
 • Loome võimalused ja üleminekusüsteemi Eestisse tagasi pöörduvate perede laste õppima asumiseks.
 • Jätkame gümnaasiumide ühiste vastuvõtukatsete korraldamist, muudame olemasoleva süsteemi paindlikumaks.
 • Suurendame Tartu kõrgkoolide abiga majandus- ja ettevõtlusõppe mahtu Tartu gümnaasiumides.
 • Edendame koos Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja Kaitseliiduga riigikaitseõpet gümnaasiumides.
 • Laiendame Eakate ülikooli rolli, rakendades selle kuulajaid-seeniorõppejõude üldhariduskoolide õpilastele linna vahendusel pakutavas aktiivõppes abiõpetajatena.
 • Peame õigeks tekitada ülevaade koolidest õpilaste tervise, edasise toimetuleku, koolis omandatud lisandväärtuse, kooliga rahulolu, õpilaste õnnelikkuse määra jms järgi. Teeme ettepaneku, et Tartu võiks otsustavalt loobuda koolide pingeridades osalemisest ja nõuda enda koolide riigieksamite tulemuste salastamist.
 • Organiseerime linna kulul kõigile Tartu linna õpilastele jalgrattasõidu õpetamise liikluskasvatuse ja kehalise kasvatuse raames, et saada jalgrattaload.
Kutse- ja kõrgharidus ning täiskasvanute koolitus
 • Aitame kaasa Tartu Kutseõppekeskuse populariseerimisel.
 • Tõhustame Tartu Kutsehariduskeskuse koostööd era-, munitsipaal-, riigi- ja ühisettevõtetega, millega suurendame õpilastele mitmekesist praktikavõimaluste loomist.
  KHK selgitab koostöös linnaga ja teiste haridus- ning teadusasutustega välja, millised on tartlaste vajadused ja kuidas need vajadused kõige effektiivsemalt rahuldada ning pakub selle eesmärgi täitmiseks võimalikult asjakohast ja innovatiivset haridust.
 • Kaasame Tartu Kutsehariduskeskust linna töödesse, näiteks osalema linna hangetel.
 • Parandada võimalusi oskustöötajate koolitamiseks ja ümberõppeks kohalike ettevõtjate vajadusi arvestades koos töötukassa jt asutustega.
 • Koordineerime täiskasvanute tööalast koolitust koostöös töötukassaga eelkõige ümberõppeks ja uue töökoha leidmiseks. Selleks loome süsteemi, kust saab ülevaate koolitusvajadusest tööandjate poolt, koolituspakkumisest ja koolitusvalmidusest võimalike õppijate poolt.
 • Tasume pärast kõrgkooli lõpetamist Tartusse elama ja töötama jäävale noorele õppelaenu osamakseid kolme aasta jooksul eluaseme soetamiseks.
Huvitegevus
 • Viime ellu riigi laste- ja noorte huvitegevuse toetamise kontseptsiooni, et igal noorel oleks võimalus osaleda vähemalt ühes huvitegevuses või huvialakoolituses; tagame et toetussüsteem oleks toetuse taotlejate vaatenurgast lihtne ja paindlik.
 • Toetame noortekeskuste tegevuse muutmist kogukonnakeskusteks, kasutades selleks koolide jm ruume.
 • Parandame võimalusi tehnoloogiaõpetuseks ning noorte ja täiskasvanute tehnikaalaseks huvitegevuseks.
Pered ja toimetulek
 • Suurendame noorte suviti ja koolivaheaegadel töötamise võimalusi nii mahult kui ka sisult. Kasutame senisest rohkemate linnaosade (Tähtvere asumid) ressursse malevakohtade ja suvelaagrite kohtade arvu suurendamiseks.
 • Edendame laste tervisekasvatust. Kasutame koolitajatena senisest rohkem praktikuid (politseinikud, meedikud, psühholoogid).
 • Koostöös ettevõtjate ja politseiga vähendame alkoholi kättesaadavust alaealistele.
 • Suurendame puudega last hooldava lapsevanema hooldajatoetuse suuruse ja lapsehoiuteenuse mahu kahekordseks.
 • Suurendame raske ja keskmise puudega noorte kogukonnas elamise teenuse mahtu: aitame Kastre vallal ellu viia Maarja Päikesekodu rajamise programmi.
 • Osaleme riigikorterite välja ehitamise programmis tartlastele kõige soodsamatel tingimustel.
Tervis ja eakad
 • Suurendame eakatele päevakeskustes osutatavate tervishoiu ja hoolekandeteenuseid. Rajame päevakeskused Maarjamõisa-Veerikule ja Ülejõele.
 • Osaleme aktiivselt ESF meetme “Töölesaamist toetavad hoolekandemeetmed“ projektis „Päevaste ja ööpäevaringsete hooldusteenuste abil tööle“; suurendame koduhoolduse, intervallhoolduse ja ööpäevaringse hooldusteenuse mahtu eesmärgiga aidata omaste hooldajad tagasi tööle.
 • Loome paremad tingimused Tartu pensionäride huvitegevusele. Renoveerime Anne Noortekeskuse huviringide majaks. Toetame Tartu suurimat pensionäride ühendust “Kodukotus” oma koduga.
 • Suurendame spetsialistide (Astangu Keskus) ja puuetega inimeste esindajate kaasatust hoonete ja rajatiste projekteerimisse ja tagame sel moel tänasest parema ühiskondlike hoonete ja avaliku ruumi ligipääsetavuse.
 • TÜ Kliinikumi omanikuna sekkume aktiivsemalt tervishoiupoliitikasse ja panustame järelravi võimaluste suurendamisele. Vähendame poolikust (lõpetamata) ravist Tartule ja tartlastele tulenevaid majanduslikke ja sotsiaalseid kahjusid.
 • Tõstame Tartu linna poolt antavate ühekordsete toetuste (kolimistoetus, remonditeotus, ravitoetus, invaabivahendi soetamise toetus) ülempiiri ja võimaldame sel moel vähendada riske (puhastamata ja remontimata korstnad, eakate kukkumist tingivad kõrged trepiastmed ja lävepakud, vannid kuhu eakas ei suuda ronida jms).
 • Suurendame erivajadusega inimeste jaoks kaitstud ja toetatud töökohtade arvu. Pakume munitsipaalasutustes 2020. aastaks töökoha sajale osalise töövõimega tartlasele.
 • Suurendame koduabi ja –hooldusteenuse teenuste osutamist ning võimaldame eakatel tartlastel elada kõrge vanuseni oma kodus. Toetame osakusüsteemi põhise seeniorpansionaadi väljaarendamist linna käsutuses olevate ressurssidega.
Kultuur ja sport
Kultuuri- ja spordirajatiste planeerimisel ja rajamisel taotleme olemasoleva ressursi (spetsialistid, ruumid, vahendid) parimat ja läbipaistvat kasutamist. Enne uute ehitiste projekteerimist tuleb lahendada olemasolevate kasutuskõlblike ja amortiseerunud hoonete küsimused.

Kultuur

 • Pooldame Tartu Laululava rekonstrueerimist viisil, mis võimaldaks seda kasutada aastaringselt. Leiame, et laululaval on potentsiaal katta ära linna vajadused kultuuri ja spordi suursündmuste korraldamisel. Selleks kutsume kokku erinevad huvigrupid ja otsime strateegilist partnerit.
 • Lahendame Tartu Linnaraamatukogu ruumivajaduse, mis vastaks kaasaegse rahvaraamatukogu kontseptsioonile. Ideaalis näeme linnaraamatukogule uut hoonet. Tegutseme aktiivselt lisarahastuse leidmiseks.
 • Toetame Emajõe kasutuse mitmekesistamist – jõe äärde rajatava vabaõhulava, kohvikute ja liikumisteede rajamist.
 • Koostöös ülikoolidega panustame Kalevi tänavas asuva Sõbramaja laiendamisse eesmärgiga luua seal täiendavad võimalused erinevateks tegevusteks nii ülikoolide kultuurikollektiividele kui ka kooliõpilastele ja linna eakatele.
 • Kaasame kultuuripoliitika tegemisse kõiki huvigruppe; kutsume kokku Tartu kultuuri ja kunstide foorumi.
 • Muudame kultuuri- ja spordiprojektide rahastamise paindlikumaks: väikeprojektidele kvartaalsed taotlusvoorud, suurprojektidele kolmeaastane rahastamisgarantii iga-aastaste väljamaksetega, pikaajalistele kultuurikandjatele baasrahastus.
 • Parandame ja mitmekesistame Eesti rahva ja kultuuri ning Tartu linna jaoks oluliste isikute ja sündmuste jäädvustamist linnapildis. Leiame, et mälestusmärkide rajamine parima kaasaegse arusaamise järgi rikastab linnapilti ja on osa noorte kultuurilisest, ajaloolisest ja isamaalisest kasvatusest.

Sport

Loome linnaelanikele enam võimalusi harrastusspordiks. Selleks:

 • hoiame staadionid avatud treeningutest vabadel aegadel; tõhustame linnale kuuluvate ja linna toetusega tegutsevate spordirajatiste kasutust nii, et nad ei seisaks tühjana;
 • rajame terviseradade juurde uusi spordiväljakuid, mitmekesistame olemasolevaid trenažööre koos instruktsioonidega;
 • toetame Sõudeklubi kõrval asuvale platsile vabaõhu spordisaali rajamise ideed;
 • korraldame vilunud treenerite osalusel tasuta treeningpäevasid parkides, terviseradadel ja nn vabaõhu jõusaalides;
 • käivitame Tartus tervisebussid, mis viivad soovijaid kord nädalas suusatama, jooksma, rahvaspordiüritustele.
 • Seame eesmärgiks, et igal linnaosal oleks kaasaegne spordi- ja mänguväljak koos ministaadioniga.
 • Sünergia ja kulude optimeerimise eesmärgil teeme ettepaneku liita SA Tartu Sport ja SA Tähtvere puhkepark. Ühinenud sihtasutusele paneme ülesandeks tasuta või taskukohaste hindadega rahvaspordiürituste korraldamise.
  Peame prioriteediks Raadi (Roosi tänava lõpu ja Kasarmu tänava) piirkonna arendamist kultuuri, spordi, vaba aja ja huvihariduse piirkonnana.
 • Eraldame osa noortespordi rahast otse koolidele.
 • Peame prioriteediks olemasolevate spordihoonete renoveerimist (VISA hall, Turu tn spordihoone).
 • Toetame eraalgatusi täiendava jäähoki- ja iluuisutamishalli rajamiseks.

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa