Asjatundlik juhtimine
Linna juhtimine peab toimuma asjatundlikult, kaasavalt, korruptsioonivabalt. Seisame otsedemokraatia osa suurenemise eest.

 • Poliitiline juhtimine toimub volikogu ja selle komisjonide kaudu. Linnavalitsuse liikmetelt eeldame valdkondlikku ja/või juhtimiskogemust.
 • Suurendame volikogu rolli strateegiate, arengukavade ja planeeringute koostamisel, linnale oluliste teemade läbitöötamisel, koostöö korraldamisel era- ja avaliku sektori vahel, kodanikuühiskonna kaasamisel ning täpsustame vastutust kokkulepitud plaanide elluviimisel.
 • Linna rahanduses hoiame konservatiivset joont ja hoidume laenukoormuse (% linnaeelarvest) suurenemisest.
 • Vähendame asjaajamises linnaga nõutavate dokumentide hulka ja arendame e-teenuseid, et linlased saaksid linnaga suhtlemist paremini korraldada.
 • Seome Tartu linnavalitsuse teabehalduse avaandmete süsteemiga.
 • Avalik dokumendiregister peab olema kasutajasõbralikum ning senisest enam dokumente peavad olema avalikud.
 • Soodustame vabavara kasutamist linna asutustes. Suurendame vabavara osakaalu koolide õppeprogrammides.
 • Loome Tartu kodanikuportaali, kus oleks võimalik teostada kõiki elanikele suunatud toiminguid.
 • Seisame selle eest, et riigilt funktsioonide ülevõtmisel peab olema tagatud finantseerimine riigi poolt vähemalt senises mahus.
 • Töötame välja kogukondade ja asumiseltside tegevustoetuste kava.
 • Koostame linna pakutavate teenuste standardid, milles on määratletud miinimumtingimused tegevuste korraldamiseks ja mis on aluseks ka linna eelarve koostamisel. Siia hulka kuuluvad näiteks linna poolt osutavad ühistransporditeenuste kvaliteet, andmete kättesaadavus, teede (ümber)ehituse prioriteedid ja juhised, e-teenuste osakaal, linna poolt eraldatud rahastuse sisulise kasutuse kontrollmehhanismid jne.
 • Tasuvusanalüüsid tehakse objektiivselt ning poliitliselt kallutamata.
 • Jätkame koostöö arendamist Tartu linna ja Tartumaa valdade vahel. Hariduse, transpordi, jäätmekäitluse, ühishangete jms küsimuste käsitlemisel otsime ja pakume lahendusi võrdsete sõbralikus dialoogis naaberomavalitsusüksustega. Soosime liikumist Tartumaa ühisomavalitsuse poole.
Läbipaistev juhtimine
Linna kõik tegevused peavad aitama kaasa korruptsiooniohu vähendamisele ja vältimisele.

 • Vähendame linna äriühingutes ja sihtasutustes poliitilise korruptsiooni tekkimise riske, kaasates allasutuste nõukogudesse valdkonna tunnustatud spetsialiste. Volikogus moodustame selleks nõukogu liikmete nimetamise komisjoni, milles on esindatud kõikide fraktsioonide ja saadikurühmade esindajad ning valdkondlikud spetsialistid. Soovime, et nõukogu liikmeid nimetatakse ametisse volikogu otsusega.
 • Algatame arutelu linna osalusega äriühingute ja sihtasutuste toimimise ning otstarbekuse üle.
Kaasav juhtimine ja otsedemokraatia rakendamine
 • Taastame Tartu Linnavolikogu valimisel mitme ringkonna põhise valimiskorra, kus linnaosad on grupeeritud nelja-viide valimisringkonda arvestades linnaosa tüüpi ja suurust.
 • Suurendame Tartus tegutsevate linnaosaseltside ja teiste kodanikuühenduste panust linna arengusse, kaasates nende esindajaid Tartu linnavolikogu komisjonidesse.
 • Tagame informatsiooni varajase jõudmise huvilisteni (sh linnaosaseltsideni), et nende kaasamine arutellu oleks tagatud.
 • Korraldame elanike kaasamise suure avaliku huvi ja mõjuga ehitusprojektide algatamisel.
 • Muudame linna eelarve menetluse kaasavaks. Linnavalitsus annab ülevaate vajadustest, võimalustest ja valikutest ning volikogu komisjonis tehakse valik, mis pannakse hääletusele volikogus. Eelarvestrateegia sisuline ja avalik arutelu peab toimuma sarnaselt praeguse kaasava eelarve protsessiga.
 • Kodanike poolt algatatud teemade lahendamiseks seadustame Tartu linna põhimääruses siduvate rahvahääletuste korraldamise ja määrame Tartu iga-aastase rahvahääletuse päeva.
 • Viime enne oluliste, kogu linna puudutavate küsimuste lahendamist, läbi rahvaküsitluse ja/või uuringu sidusrühmade hulgas (näiteks linnaosa, huvigrupp jms).

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa