Roheline Tartu

Oleme seisukohal, et linnapargid tuleb võimalusel säilitada, neid uuendada ja uusi juurde rajada – eesmärgiks on luua kõigis linnaosades puhkamisvõimalused. Seisame vastu pidevale survele mõnda parki järjekordne maja ehitada. Kui planeeringutes on antud võimalused parkidesse ehitamiseks, tuleb enne lõplikke otsuseid otsida alternatiivseid asukohti välistamaks rohealadele ehitamist. Parkidel ja Emajõe-äärsetel alleedel on oluline roll puhkealade, looduslike rohekoridoride ja linnaõhu puhastajatena.

 • Mitmekesistame parkide väljanägemist ja kasutust – rajame nendesse rohkem laste mänguväljakuid, rannavolle platse, vabalavasid, koerte jooksualasid ja toetame teisi algatusi.
 • Korrastame kallasrajad (sh Jänese matkarada) ja hoiame neid kasutuskõlblikena ning tagame nende läbitavuse. Rajame väikeste kulutustega paadisildu harrastuskalurite ja paadisõitjate jaoks.
 • Loome paremad tingimused linnaaianduse tõhusamaks arendamiseks. Selle hulka kuuluvad linnapoolsed teabeallikad linnaaianduse tutvustamiseks. Aianduseks vajaliku taristu loome tihedas koostöös linna ja aedasid haldavate ühingute vahel.
 • Teeme Tartuga ühinevate ja Tartuga külgnevate omavalitsusüksustega koostööd, et säilitada linna ümber rohelist vööndit ja rajada sinna atraktiivseid puhkealasid, sh kasutades selleks looduskaitsealade potentsiaali.

Linnaruum ja sisekliima

Leiame, et linnavalitsus, linna hallatavad ja linna valitseva mõju all olevad äriühingud ja sihtasutused olgu keskkonnahoiu ja uute tehnoloogiate alal eeskujuks. Passiivmajad, päikesepaneelid, elektriautod ja ametijalgrattad peavad muutuma loomulikuks osaks linnavalitsuse toimimises.

 • Vaatame üle linna heakorra põhimõtted, sh muru pügamine, puude mahavõtmise reguleerimine ja raiutud puude asendamine, kruntide katendite kasutus.
 • Avaliku ruumi planeerimisel garanteerime teenuseosutajate kättesaadavuse ja liikumise mugavuse erinevate elanikegruppide jaoks (jalakäijad, jalgratturid, rulluisutajad, ratastooli kasutajad, ühistranspordiga liiklejad).
 • Linlaste liikumisvajaduse vähendamiseks ja keskkonnasäästu huvides peavad kodanike teenindamisega tegelevad linna- ja riigiasutused paiknema kesklinna piirkonnas (sh raudteejaama ümbruses), mitte äärelinnades.
 • Toetame Emajõe suuremat avamist inimestele ja arendustegevustele. Tõhustame SA Emajõe Jõeriik toimimist koostöös naabervaldadega. Teema peab leidma käsitlust volikogu alalise komisjoni tasemel, mille ülesandeks jääb Emajõe suunalise püsiva arenguga tegelemine.
 • Oleme seisukohal, et puidurafineerimistehase rajamine Tartu lähistele eeldab, et seadustega sätestatud Eesti metsapoliitika tagab säästva metsanduse põhimõtete rakendamise. Tartu piirkonna kontekstis peame oluliseks veekvaliteedi tagamist Emajões, õhureostuse välistamist ja elanikele atraktiivse ja hea elukeskkonna säilimist.
  Loome Tartu koolides ja lasteaedades sisekliima jälgimise korra, mis tagaks lastele ja haridusasutustes töötavate inimestele ruumide hea töökeskkonna. Hea sisekliima on õppeedukuse ja tervise alus.
 • Tagame tasakaalustatud ja kvaliteetse mahetoidu aastaks 2020 vähemalt 50% ulatuses kõikidesse Tartu lasteaedade ja koolide menüüdesse. Samuti soosime mahetoidu pakkumist teiste linnavalitsuse poolt hallatavates asutustes ning linna poolt organiseeritavatel üritustel, kus toitlustus on linna korraldada.
 • Jätkame korterelamute, sh hruštšovkade kaasajastamise toetamist. Tagame parema nii eesti- kui ka venekeelse info kättesaadavuse hoonete soojustamise teemal.

Transpordi ja liikluse kvaliteedi tõstmine

 • Kaasajastame Tartu ühistranspordi vastavalt inimeste liikuvusele ja vajadustele.
 • Kesklinnas leiame ühistranspordile loogilise sõlmjaama, mis lihtsustaks ümberistumist.
 • Autode parkimise kesklinnas lahendame senisest enam maa-aluse parkimise ja parkimismajadega võimaldamaks parkimise vähendamist kesklinna tänavatel. Tänav on avalik ruum, mitte üksnes autotee.
 • Vähendame tipptundidel autoliiklust, kombineerides omavahel ühistransporti ja spetsiaaltransporti: koolibussid, eakate liinivedu kodust kindlaksmääratud sihtkohtadesse (pensioniamet, turg, polikliinik, kaubanduskeskus, invatakso jm).
 • Parandame koostööd ühistranspordi küsimustes teiste kohalike omavalitsusüksustega, et ühendus valdade ja linna vahel oleks kiire ning tõhus, mis omakorda vähendaks koormust linnaliiklusele ja leevendaks parkimisprobleeme.
 • Pooldame üleminekut taastuvallikatest pärinevaid kütuseid kasutavatele ühissõidukitele.
 • Tegutseme otsustavalt selle nimel, et riigisisesed ja rahvusvahelised ühendused paraneks. Jälgime, et nii linna ka kui riigi tasandil tehtaks infrastruktuuriobjektide ehituse ja remondi rahastamisel jätkusuutlikke ja säästlikke otsuseid. Taotleme Tallinn-Tartu-Riia raudteel kiiremat, mugavamat ja turvalist ühendust.

Tartu jalgrattalinnaks

Muudame Tartu jalakäijate ja ratturite linnaks, millega vähendame ummikuid ja parkimisprobleeme ning parandame õhukvaliteeti. Selleks

 • lepime kokku Tartu kergliikluse arendamise põhimõtted;
 • eraldame jalgratturid jalakäijatest;
 • ühendame olemasolevad kergliiklustee lõigud omavahel;
 • kehtestame kergliikluse (sh rulluisud, ratastoolid jm) teemaplaneeringu;
 • koostame metoodika kergliiklusteede rajamiseks ja rakendame seda.
 • Käivitame rattaringluse, ühendades selle Tartu linna piirest väljas asuvate Põllumajandusmuuseumi ja Jääaja Keskusega.

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa