Visioon

Tartlased teenivad tööl või ettevõtluses piisavalt, et ühiselt ise hakkama saada ja võimaldada  lastele haridus enda, oma pere ja Tartu hüvanguks.

Heade mõtete linnast heade tegude linnaks!

Oleme erakondade ülene kodanikeühendus. Tahame muuta Tartu elu ja linna juhtimise selliseks, et siin oleks hea elada ja töötada. Tartu ülikoolilinna ja Eesti hariduskeskusena on heade mõtete kasvulava, siin on palju tarku ja oma kodulinna armastavaid inimesi. Palju rohkem tartlaste häid mõtteid peab saama heade tegudena ellu viidud. Meie valimisliidu nimi kannab sõnumit, et saame ja tahame tegutseda TARTU heaks. Tahame Tartu elu korraldada koos tartlastega nende arvamust arvestades – Tartu kuulub tartlastele. Tegutseme selle nimel, et Tartus oleks:

Rohkem hoolivust ja sõbralikkust

Tartus on hea, kui tartlaste omavahelised suhted on head nii linlaste igapäevaelus, ettevõtluses kui ka linna juhtimises. Peame tähtsaks vastastikust austust ja üksteisemõistmist ning ärakuulamise, koostöö ja mõistlike kokkulepete tegemise oskust. Pöörame erilist tähelepanu

 • Tartu elanike rahulolule ja turvalisusele, mida toetavad tugevad kogukonnad;
 • erinevate eesmärkide ja vajadustega inimeste arengule ja hakkamasaamisele;
 • linnasutuste koostöö ettevõtete, organisatsioonide, kodanikuühenduste ja kodanikega.
Parem linnakeskkond

Meie eesmärk on muuta Tartu paremaks, sõbralikumaks, inimkesksemaks, avatumaks ja kaitstumaks linnaks, kuhu tahetakse tulla ja jääda, kus on kutsuv ja toetav elu-, töö- ja ettevõtluskeskkond. Me tahame

 • kujundada Tartust kaasaegne roheline ja kõrgtehnoloogiline linn, kus on mugav liigelda ning tõhusad bussi-, rongi- ja lennuühendused väljapoole;
 • arendada Tartust Lõuna-Eesti pealinn vastastiku kasulikus koostöös ümbrisevate valdadega;
 • seista hea Tartu kui “peaga linna” arengu eest, kus saab igal tasemel parimat haridust ja mis on maailmas tuntud ligitõmbava euroopaliku ülikoolilinnana.
Aktiivne tööturg ja toimetulevad linnakodanikud
Tartlased on haritud, aktiivsed ja vastutustundlikud ning teenides vääriliselt saavad koostöös teistega hästi hakkama. Haldusterritoriaalse reformi tulemusel Tartu majanduslik võimekus kasvab ja võimalused edendada kohalikku majandust suurenevad. Peame vajalikuks et

 • volikogu toetab reforme, mis on suunatud tööhõive suurendamisele, inimeste majandusliku olukorra parandamisele ja seeläbi Tartu kui omavalitsuse tulude kasvule;
 • igal Tartus gümnaasiumi, kutseõppeasutuse või kõrgkooli lõpetaval noorel oleks võimalus saada ettevõtluskoolitust;
 • „Targa linna“ projektide (s.h. uute e-teenuste loomise) kaasrahastamiseks loome „Targa Tartu“ fondi.
Asjatundlikum ja kaasavam linnajuhtimine
Linna juhtimisel lähtume Tartu ja tartlaste huvidest: linna juhtimine peab toimuma läbipaistvalt, korruptsioonivabalt ja sõltumatult erakondlikest erihuvidest. Peame vajalikuks
 • suurendada sisulise arutelu ja kodanike arvamuse osa otsuste vastuvõtmisel;
 • lähtuda linnajuhtide valimisel eelkõige nende pädevusest;
 • järgida konservatiivset eelarvepoliitikat põhimõttel, et linn ei tohi kulutada järgmiste põlvkondade arvelt.

Loe edasi!

I Inimkeskne ja haridussõbralik linn II Kogukondlik ja keskkonnasõbralik linn III Töökas ja ettevõtjasõbralik linn IV Asjatundliku, läbipaistva ja kaasava juhtimisega linn V Olulised investeeringuid vajavad objektid linnaosade kaupa